WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Zastosowanie

Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej Trespa (zwane dalej „Warunkami”) dotyczą odwiedzin na stronach internetowych Trespa International B.V. oraz spółek należących do tej grupy (zwanych dalej łącznie „Trespa”, przy czym strony te są dalej zwane łącznie „Witryną”) i korzystania z tych stron oraz z informacji udostępnianych użytkownikom na tej Witrynie i za jej pośrednictwem w dowolnej formie (zwanych dalej „Informacjami”). Odwiedzanie Witryny oznacza automatycznie, że odwiedzający (zwany dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na niniejsze Warunki. Trespa może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Takie zmienione Warunki obowiązują od momentu zamieszczenia ich na Witrynie. Trespa dołoży wszelkich starań, aby zamieszczać aktualną wersję Warunków na tej stronie internetowej tak, aby Użytkownik mógł mieć zawsze do niej dostęp.

Treść

Trespa nie gwarantuje, że Witryna będzie działała bezbłędnie i nieprzerwanie. Niektóre Informacje mogą być niekompletne i/lub nieprawidłowe i/lub nieaktualne. Trespa nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z zewnętrznych stron internetowych prowadzonych przez podmioty inne niż Trespa, do których odniesienia znajdują się na Witrynie lub które odnoszą się do niej, ani za treść takich stron. Zasady naszej polityki w sprawie zachowania prywatności i plików cookie nie dotyczą danych osobowych użytkownika gromadzonych i przetwarzanych przez te strony zewnętrzne ani za ich pośrednictwem.

Użytkowanie

Informacje są przeznaczone wyłącznie dla ogólnych celów informacyjnych i Użytkownik nie powinien ich traktować jako rekomendacji, wzorów, kalkulacji strukturalnych, szacunków ani innego rodzaju gwarancji, czy oświadczeń. Trespa nie gwarantuje dokładności i/lub kompletności Informacji (w tym dotyczących produktów Trespa) ani nie ponosi odpowiedzialności za ich przydatność do celu przewidzianego przez użytkownika. Klienci i osoby trzecie muszą uzyskać od profesjonalnego doradcy informacje na temat (odpowiedniości) produktów Trespa do wszystkich pożądanych zastosowań oraz o mających zastosowanie przepisach ustawowych i wykonawczych.

Kolory stosowane w komunikatach Trespa (w tym między innymi w materiałach drukowanych) oraz w próbkach produktów Trespa mogą się różnić od kolorów dostarczanych produktów. Próbki nie są przeznaczone do użytku w badaniach produktów i nie są reprezentatywne dla cech produktów Trespa. Produkty Trespa i ich próbki wytwarzane są w obrębie określonej tolerancji kolorystycznej, a zatem kolory (serii produkcyjnych) mogą się różnić, nawet jeśli użyto tego samego koloru. Kąt, pod jakim patrzy się na produkt, również ma wpływ na postrzeganie koloru. Panele metaliczne mają powierzchnię, której kolor różni się w zależności od kierunku, z którego się na nią patrzy. Określona w specyfikacji stabilność kolorystyczna oraz barwa dotyczą wyłącznie powierzchni dekoracyjnej produktów Trespa, a nie materiału podstawowego ani próbek tych produktów. Produkty Trespa są dostarczane prosto z fabryki z prostymi, zszytymi bokami.

Najbardziej aktualną wersję programu dostaw oraz Karty charakterystyki materiału można znaleźć pod adresem www.trespa.info. Przy wyborze produktów Trespa oraz udzielaniu dotyczących ich porad należy korzystać z informacji zawartych w najbardziej aktualnych i obowiązujących Kartach charakterystyki materiału. Trespa zastrzega sobie prawo do zmiany (specyfikacji) swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

Użytkownik może korzystać z Informacji takich jak dokumenty, zdjęcia, rysunki, ilustracje i inne rodzaje treści z zastrzeżeniem następujących warunków: Użytkownik może czerpać wiedzę z Witryny oraz Informacji i kopiować Informacje do własnego użytku, na przykład drukując je lub przechowując. Każde wykorzystanie Informacji jest dozwolone wyłącznie w związku ze sprzedażą i/lub zakupem produktów Trespa. Informacji nie wolno modyfikować ani zmieniać w żaden sposób. Ilustracji zamieszczonych na Witrynie nie wolno wykorzystywać z pominięciem towarzyszącego im tekstu. Ponadto Informacji nie wolno wykorzystywać w sposób, który naruszałby prawa własności intelektualnej Trespa lub niniejsze Warunki. Użytkownik jest wyraźnie odpowiedzialny za korzystanie w każdym przypadku z najbardziej aktualnych Informacji na Witrynie. A zatem, jeśli Użytkownik korzysta z Informacji, musi regularnie sprawdzać, czy są one zgodne z najbardziej aktualnymi informacjami zamieszczonymi na Witrynie. Każdy inny sposób wykorzystania Witryny i/lub Informacji, w tym ich rozpowszechnianie, kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, przechowywanie w zautomatyzowanym pliku danych lub wysyłanie takiego pliku bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Trespa, jest wyraźnie zakazany.

Użytkownik korzysta z Witryny całkowicie na swoje własne ryzyko. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystko, co przesyła na Witrynę i co z niej pobiera.

Trespa ma prawo zmienić lub wypowiedzieć dostępność Witryny i/lub Informacji oraz usług oferowanych na Witrynach z dowolnej przyczyny lub ograniczyć dostęp do takich Informacji lub usług. Trespa nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zmian wprowadzonych do Informacji.
 

Odpowiedzialność

Trespa nie ponosi odpowiedzialności (umownej ani pozaumownej) za żadne szkody wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) z Witryny, w tym szkody wynikające z działania wirusów lub niedokładności i/lub niekompletności Informacji. Trespa nie ponosi również odpowiedzialności (umownej ani pozaumownej) za szkody wynikające z wykorzystania środków komunikacji elektronicznej z niniejszą Witryną, w tym między innymi za szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnionego dostarczenia wiadomości elektronicznych, ich przechwycenia lub manipulowania przez osoby trzecie, lub szkody spowodowane przez sprzęt bądź oprogramowanie używane do komunikacji elektronicznej lub przekazywanie wirusów. Ograniczenia te nie mają zastosowania, gdy takie szkody są wynikiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Trespa i/lub jej kierownictwa.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej oraz prawa dotyczące treści Witryny (w tym logo, znaki towarowe, znaki usługowe, oprogramowania, bazy danych, materiały audio, wideo, teksty i zdjęć) należą do Trespa i (lub) jej licencjodawców.
® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLabPLUS, TopLabECO-FIBRE, Virtuon, Volkern, Trespa Essentials i Mystic Metallics są zarejestrowanymi znakami towarowymi Trespa.

Zgłaszanie niezamówionych pomysłów

W przypadku gdy użytkownik zamieszcza na tej Witrynie pomysły i/lub materiały, w tym w między innymi tekst, materiały wideo, audio, oprogramowanie lub informacje („Materiały”) lub wysyła je do Trespa pocztą elektroniczną lub w inny sposób, przy czym nie były one uprzednio zamówione, Trespa ma prawo wykorzystywać, kopiować i/lub wykorzystać komercyjnie te Materiały, w najszerszym możliwym sensie, bez konieczności wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia, i nie jest zobowiązana do zachowania ich poufności.

Warunki ogólne

Wszelkie ustne i pisemne oświadczenia, oferty, wyceny, sprzedaż, dostawy i/lub umowy oraz wszelkie powiązane działania Trespa podlegają Ogólnym warunkom sprzedaży Trespa (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V. ) złożonym w Izbie Gospodarczo-Przemysłowej dla Północnej i Środkowej Limburgii w Venlo (Holandia) 9 maja 2023 r. roku pod numerem 24270677, które można pobrać ze strony https://www.trespa.com/pl/documentation/general-conditions.
Wszelkie ustne i pisemne oświadczenia, oferty, wyceny, sprzedaż, dostawy i/lub umowy oraz wszelkie powiązane działania Trespa North America, Ltd. podlegają Ogólnym warunkom sprzedaży Trespa, które można znaleźć i pobrać na stronie North America Ltd., https://www.trespa.com/pl/documentation/general-conditions.
Na życzenie można otrzymać bezpłatny egzemplarz ogólnych warunków sprzedaży.
Wyłącza się niniejszym wszelkie ogólne warunki inne niż te wymienione powyżej i nie obowiązują one, nawet jeżeli są przywoływane w zapytaniach ofertowych, potwierdzeniach ofert, na drukach firmowych i/lub w innych dokumentach drugiej strony.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Użytkownik zabezpieczy Trespa, jej pracowników, przedstawicieli, licencjobiorców i partnerów handlowych przed odpowiedzialnością odszkodowawczą z tytułu wszelkich odszkodowań i kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, księgowej i kosztów innych doradców zewnętrznych, poniesionych przez Trespa w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi naruszenia przez użytkownika podczas korzystania z Witryny przepisu ustawowego lub praw (własności) (intelektualnej) przysługujących osobie trzeciej lub innego rodzaju niezgodnego z prawem postępowania wobec osoby trzeciej.

Nieważność postanowień

W przypadku gdy część niniejszych Warunków okaże się nieważna, ich pozostała część będzie nadal wiążąca dla Trespa i użytkownika. Trespa zastąpi nieważną część ważnymi klauzulami, których skutki prawne, w świetle treści i celu niniejszych Warunków, będą jak najbliższe skutkom prawnym unieważnionej części.

Obowiązujące prawo i właściwy sąd

Niniejsze Warunki podlegają wyłącznie prawu niderlandzkiemu. Wszelkie roszczenia lub spory dotyczące korzystania z Witryny i/lub treści niniejszych Warunków, w tym spory dotyczące istnienia i ważności niniejszych Warunków, zostaną poddane wyłącznie pod rozstrzygnięcie właściwego sądu w Amsterdam (Holandia).

Pytania

W przypadku pytań lub uwag dotyczących powyższych zapisów prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: legal@trespa.com.