Website gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Trespa website gebruiksvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de websites van Trespa International B.V. en haar roepsvennootschappen (hierna gezamenlijk “Trespa” en de websites tezamen de “Website”) alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie in welke vorm dan ook (hierna: de "Informatie"). Het bezoeken van de Website houdt automatisch in dat de bezoeker (hierna tevens te noemen “u”) instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden kunnen door Trespa altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze staan weergegeven op de Website. Trespa zal zich inspannen steeds de laatste versie van de Voorwaarden op deze webpagina te plaatsen, zodat u die hier steeds kunt raadplegen.

Inhoud

 Trespa garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert. Het is mogelijk dat de Informatie geheel of gedeeltelijk onvolledig en/of onjuist en/of verouderd is. Trespa is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van externe internetpagina’s die niet door Trespa worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de ebsite. Onze cookie en privacy policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Gebruik

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies, ontwerp, constructieberekening, calculatie, garantie of anderszins ten behoeve van de bezoeker. Trespa geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de Informatie (waaronder over de Trespa-producten) en dat de Informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd of anderszins. Klanten en derden dienen zich door een professionele adviseur te laten informeren over (de geschiktheid van) Trespa-producten voor alle gewenste toepassingen en over toepasselijke wet- en regelgeving.

Kleuren in Trespa’s communicatiemiddelen (waaronder, maar niet beperkt tot drukwerk) en van monsters van Trespa’s producten kunnen afwijken van de kleur van de te leveren Trespa-producten. Monsters zijn niet bedoeld voor het uitvoeren van producttesten en zijn niet representatief voor kenmerken van de Trespa-producten. Trespa-producten en monsters worden geproduceerd binnen de opgegeven kleurtoleranties en (productiepartijen) kunnen onderling afwijken, zelfs indien dezelfde kleur wordt toegepast. Ook de kijkhoek beïnvloedt de kleurwaarneming. Metallic platen hebben een richtingsgebonden gekleurd oppervlak. De genoemde kleurstabiliteit en kleurspecificaties hebben uitsluitend betrekking op het decoratieve oppervlak van Trespa’s producten, en niet op het kernmateriaal en monsters van Trespa’s producten. Trespa-producten worden af-fabriek geleverd met rechte, gezaagde kanten.

De laatste versie van het leveringsprogramma en de materiaaleigenschappentabel (Material Properties Datasheet ) staan op www.trespa.info. Uitsluitend de informatie in de laatste en geldige materiaal eigenschappen tabel dient te worden gebruikt voor de selectie van en advisering over Trespa-producten. Trespa behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de (specificaties van) haar producten te wijzigen.

U bent bevoegd om de Informatie, zoals documenten, foto’s, tekeningen, afbeeldingen en andere inhoud te gebruiken onder de volgende voorwaarden: Bezoekers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Al het gebruik van de Informatie is uitsluitend toegestaan voor in relatie tot de (ver)koop van Trespa-producten. De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast of veranderd op welke wijze dan ook. Afbeeldingen op de Website mogen niet worden gebruikt zonder de bijbehorende tekst. Voorts mag de Informatie op geen enkele wijze worden gebruikt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Trespa of in strijd met de Voorwaarden. Het is uw uitdrukkelijke verantwoordelijkheid dat u steeds de meest recente Informatie van de Website gebruikt. Indien u de Informatie gebruikt, dient u dus regelmatig te controleren of de gebruikte Informatie nog overeenstemt met de nieuwste Informatie op de Website. Enig ander gebruik van de Website en/of van de Informatie, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzending daarvan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trespa, is uitdrukkelijk verboden.

Het gebruik van de Website geschiedt geheel voor uw eigen risico. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit of naar de Website verzendt.

Trespa is gerechtigd, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de Websites en/of de Informatie en diensten die op de Websites worden aangeboden, op ieder moment te wijzigen, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Trespa is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering van de Informatie.

Aansprakelijkheid

Trespa is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de Website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van bedrog, opzet of grove schuld van Trespa. Trespa is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Intellectuele eigendom

Alle auteurrechten en andere intellectuele eigendomrechten en overige rechten met betrekking tot de inhoud van de Website (daaronder mede begrepen logo’s, handelsmerken, dienstmerken, software, databanken, audio, video, teksten en foto’s) behoren toe aan Trespa en/of haar licentiegevers.
® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLabPLUS, TopLabECO FIBRE, Virtuon, Volkern, Trespa Essentials en Mystic Metallics zijn geregistreerde handelsmerken van Trespa.

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze Website plaatst of deze toestuurt aan Trespa via e-mail of anderszins, zal Trespa gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Trespa zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

Algemene voorwaarden

Op alle mondelinge en schriftelijke uitingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden van Trespa, zijn van toepassing de Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V. zoals op 9 mei 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden-Limburg te Venlo (NL) onder nummer 24270677, welke zijn opgenomen op en kunnen worden gedownload van de website https://www.trespa.com/nl/documentation/general-conditions. Op alle mondelinge en schriftelijke uitingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden van Trespa North America, Ltd. zijn van toepassing de Algemene verkoopvoorwaarden ‘Trespa General Terms and Conditions of Sale’, welke zijn opgenomen op en kunnen worden gedownload van de Trespa North America Ltd. website, https://www.trespa.com/nl/documentation/general-conditions. De tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Alle andere algemene voorwaarden dan de hierboven genoemde worden uitdrukkelijk verworpen en zijn niet van toepassing, ongeacht of daarnaar wordt verwezen op offerteaanvragen, offertebevestigingen, briefpapier en/of overige documenten van de wederpartij.

Vrijwaring

U vrijwaart hierbij Trespa, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners terzake van alle schade en kosten, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en voor andere externe adviseurs, die Trespa lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat uw gebruik van de Website in strijd is met enige wettelijke regeling of inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Zijn of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Trespa en u aan het overblijvende gedeelte gebonden. Trespa zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Enige vordering of geschil gerelateerd aan het gebruik van de Website en/of de inhoud van deze Voorwaarden, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam .

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Trespa via de e-mail legal@trespa.com.