Privacybeleid Werving & Selectie

Privacyverklaring ten behoeve van sollicitanten
Trespa International B.V., hierna te noemen Trespa, verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens, omdat u bij onze organisatie solliciteert, reageert op een vacature of op andere wijze interesse toont om werkzaamheden te verrichten voor Trespa. Trespa verwerkt die persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring geeft Trespa u informatie over hoe het uw persoonsgegevens in het kader van de genoemde activiteiten verwerkt en welke rechten u in dat kader heeft.

Actief zoeken naar kandidaten
Aangezien Trespa een legitiem belang heeft bij het verwerken van persoonlijke gegevens (zoals hierboven aangegeven), zoeken we ook actief naar geschikte kandidaten, wat betekent dat we persoonlijke gegevens kunnen vinden en opslaan zonder ze rechtstreeks te vragen aan de betrokkene. Het verzamelen van gegevens uit sociale profielen is legaal onder de AVG. Sourcing is een essentiële functie voor organisaties die geschikte mensen willen vinden. We kunnen bijvoorbeeld aannemen dat een openbaar toegankelijk LinkedIn-profiel een redelijke verwachting van contact aangeeft (als in het profiel niet expliciet het tegendeel wordt vermeld). Daarom zullen we doorgaan met het verwerken van kandidaatgegevens voor maximaal 30 dagen.


Als we door sourcing van kandidaten besluiten om hun gegevens te bewaren, zullen we binnen 30 dagen contact met hen opnemen en zeggen dat we gegevens alleen voor wervingsdoeleinden willen bewaren en verwijzen naar ons privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens ▾

Gegevens organisatie
Naam: Trespa International B.V.
Bezoekadres: Wetering 20
Postadres: 6002 SM Weert
KvK-nummer: 24270677
Algemeen telefoonnummer: 0495-458358
Algemeen e-mailadres: HumanResources@trespa.com
Website: WWW.Trespa.com

Als u vragen hebt, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt u contact opnemen met onze privacy contactpersoon.

Gegevens privacy contactpersoon
Functionaris voor gegevensbescherming: Math Coppen
E-mailadres: m.coppen@trespa.com
Telefoonnummer: 0495-458354

Waarom verwerken we jouw persoonlijke gegevens? ▾

We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken om met u te kunnen communiceren en om uw profiel te beoordelen op huidige en/of toekomstige wervingsbehoeften binnen Trespa en de zusterbedrijven binnen de Broadview holding. Dit proces kan screening, interviews, tests en referentiechecks omvatten en we kunnen u informeren over nieuwe functies op basis van uw profiel.

Als u een baan aangeboden krijgt, zullen we de persoonlijke gegevens ook gebruiken voor het opstellen van indiensttredingsdocumenten.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken om u op de hoogte te houden van vacatures.

In sommige gevallen moeten we gegevens verwerken om ervoor te zorgen dat we aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Het is bijvoorbeeld verplicht om te controleren of een kandidaat van buiten de EU in aanmerking komt om in de EU te werken voordat het dienstverband begint.

Trespa verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als Trespa voornemens is uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal Trespa contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met u zullen worden gedeeld.

Welk soorten data verwerken we? ▾

We verwerken de persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, hetzij door u zelf, hetzij door een derde partij.

We verwerken de volgende categorieën wanneer u bij ons solliciteert met o.a. CV en persoonlijke brief

  • Persoonlijke gegevens (bijv. naam, contactgegevens, gesproken taal (talen), geslacht, geboortedatum, BSN-nummer, burgerlijke staat, nationaliteit).
  • Talentinformatie (bijv. informatie opgenomen in jouw sollicitatiebrief en cv, andere informatie over opleiding en ontwikkeling, arbeidsverleden, rijbewijsbezit, informatie verkregen via referentiecontroles)
  • Positie (bijv. gewenste positie, titel, locatie, fulltime/parttime, mogelijke arbeidsvoorwaarden)
  • Beloning en salarisadministratie (bijv. mogelijk salaris, bonus, secundaire arbeidsvoorwaarden, beloningstype, salarisschaal en andere beloningen, valuta, frequentie salarisuitbetaling, ingangsdatum van de vergoeding voor eerdere dienstverbanden).
  • Immigratiestatus (bijv. burgerschap, paspoortgegevens, identiteitskaartgegevens en details van ingezetenschap of werkvergunning).
  • Recruitment documentatie, zoals interviews, notities en testresultaten

Trespa vraagt geen gevoelige persoonlijke gegevens in de sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuiging, vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksuele voorkeur. Vermeld deze informatie dan ook niet bij het solliciteren.

Wie heeft er toegang tot jouw persoonlijke gegevens? ▾

Gegevens die worden doorgestuurd naar derden, worden alleen gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden. Derden zijn onder andere zusterbedrijven binnen de Broadview holding, wervingsbureaus of de uitvoerder van een assessment.

Gegevensbescherming
Wij nemen de beveiliging van uw gegevens serieus. We hebben intern beleid en controles geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet verloren gaan, per ongeluk worden vernietigd, misbruikt of bekendgemaakt en niet worden gebruikt, behalve door onze werknemers bij de juiste uitvoering van hun taken.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking ▾

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal een rechtsgrond. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

Toestemming
De rechtsgrond toestemming is van toepassing indien u vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming aan Trespa hebt gegeven om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Als Trespa persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Bewaartermijnen ▾

Als u algemene informatieverzoeken doet en/of vragen stelt, dan bewaart Trespa uw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang er onafgebroken contact is over één en hetzelfde onderwerp. Nadat er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, zullen uw persoonsgegevens binnen de daaropvolgende vier weken worden verwijderd.

Als u solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor Trespa, dan bewaart Trespa uw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen de vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure of wanneer er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, uiterlijk binnen de vier weken daarna. Indien u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer op te slaan worden uw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na toestemming bewaard.

In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen ▾

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Trespa niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Indienen klacht bij de toezichthouder ▾

Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak van Trespa, een klacht hebt over de wijze waarop Trespa uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat. U kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen ▾

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 oktober 2018.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen via de in deze verklaring vermelde contactgegevens.